Požiare: príčiny lesných požiarov


VŠETKO, ČO POTREBUJEME VEDIEŤ O POŽIARI

Príčiny lesných požiarov

Oheň sa v lesoch a lesoch a na mnohých miestach po celom svete opakuje rok čo rok s ničivou intenzitou, ktorá stále stúpa.

Dnes neexistuje prírodná a rastlinná krajina, ktorá by nebola formovaná viac či menej intenzívne ohňom.

Veľké a časté lesné požiare posledných rokov v kombinácii s nepravidelnými zrážkami môžu zvýšiť riziko dezertifikácie.

Toto nebezpečenstvo existuje v južnej časti stredomorskej oblasti a začína ovplyvňovať aj severnú časť a vážne znepokojovať medzinárodné organizácie, pretože ohrozuje programy opätovného zalesňovania a využívania lesných zdrojov.

Zoči-voči tomuto problému najviac postihnuté krajiny organizujú posilnenie prostriedkov boja a formulujú pilotné projekty s cieľom prispieť k vzájomnej pomoci v prípade obzvlášť závažných požiarov.

Štatistika príčin je bohužiaľ oveľa menej úplná ako štatistika tvrdení.

Z týchto dôvodov nemožno otázku príčin objasniť spoľahlivými a zdokumentovanými údajmi a vyžaduje hlbokú a veľmi širokú analýzu možných motivácií podpaľačov, aby bolo možné zistiť pôvod tohto javu.

Podnebie a sezónny trend zohrávajú zásadnú úlohu pri príprave priaznivej situácie na vypuknutie požiaru, preto obdobia dažďov a vysoké teploty určujú mimoriadne nebezpečné podmienky. A keď v júli a auguste v nadmorských výškach do 700 m a.s.l. bylinná a suchá vegetácia, horľavý potenciál sa výrazne zvyšuje; naopak, pri úplnom vegetatívnom raste je zapálenie ohňa ťažké.

Niet pochýb o tom, že hlavnú príčinu lesných požiarov možno hľadať predovšetkým vo vysokom stupni chudoby a silnom vyľudňovaní vysokohorských oblastí a horských oblastí.Postupom času podobná udalosť viedla k upusteniu od všetkých agronomických a lesníckych postupov, ktoré sa v minulosti vykonávali na vidieku a v lesoch, čo malo za následok, že les nebol tak ľahko ohňom.

Riedenie, čistenie, disciplinovaná pastva, akékoľvek plodiny a v niektorých prípadoch dokonca kontrolovaný oheň znamenali, že podrast neposkytoval návnadu a aktívna prítomnosť farmára a pastiera bola zárukou a bezpečnosťou. za rýchly zásah.aj keby došlo k požiaru.

Teda aj keď poľnohospodári mohli neúmyselne spôsobiť požiar, sami podnikli kroky na jeho priame uhasenie; to bolo možné vďaka nápadnej demografickej prítomnosti na vidieku, ktorý je dnes výrazne znížený a zostarnutý.

Situácia sa teraz zmenila natoľko, že tradičné lesnícke činnosti sú veľmi zanedbávané; agronomické a pastoračné postupy, pri ktorých sa tiež používa oheň, predpokladajú neustále nebezpečenstvo pre lesy susediace s poľami a pastvinami, pretože exodus z týchto oblastí, najmä mládeže, je obrovský. Pokiaľ je to však hlavný dôvod určitých druhov požiaru, úvahy týkajúce sa lesného požiaru určené prítomnosťou ďalších potenciálnych používateľov sa nelíšia.

Tieto prípady sa tiež týkajú využitia územia, teda chýbajúcich štruktúr a služieb schopných zabezpečiť jeho údržbu, z fyzického a ekonomického hľadiska, podľa využitia, a nie podľa intenzívnejšieho zneužívania.

Zaujímavá je korelácia medzi lesnými požiarmi a automobilovou dopravou. V skutočnosti je vidieť, že s postupným nárastom cirkulujúcich vozidiel a rozvojom ciest pribúdajú lesné požiare. A z detekcie bodov vznietenia požiaru je zrejmé, že veľa požiarov vychádza z okrajov ciest a diaľnic.

Štúdiu tohto typu nedávno zahájil hasičský zbor Štátneho lesníckeho zboru, ktorý viedol k definovaniu rozsahu dôvodov popísaných nižšie:

ŠKODLIVÉ A DOBROVOĽNÉ PRÍČINY

Koncipované a určené vôľou mužov, ktorí za nízku cenu (náklady na zápas) získajú osobné výhody, za ktoré bude spoločnosť veľmi dlho platiť veľmi vysoké ceny (zničenie lesa) (rekonštrukcia lesa).

Požiare, z ktorých autori dúfajú, že budú mať úžitok

 • ničenie lesných hmôt na vytváranie ornej pôdy a pastvín na úkor lesa alebo na aktiváciu vyňatia pôdy z produkcie;
 • spaľovanie poľnohospodárskych zvyškov, ako sú strniská a kríky, na čistenie pôdy s cieľom sejby, aby sa ušetrila práca;
 • lesný požiar na premenu vidieckej krajiny na budovu;
 • lesný požiar, ktorý vedie k vytváraniu pracovných miest;
 • na pestovateľské operácie v lese;
 • lesný požiar na zabezpečenie dodávok dreva.

Požiare, z ktorých autori neprinášajú konkrétny zisk

 • nevôľa proti vyvlastňovacím akciám alebo iným iniciatívam verejných orgánov;
 • zášť medzi súkromnými osobami;
 • protesty proti obmedzeniam lovu;
 • protesty proti vytváraniu chránených oblastí a zavádzaniu environmentálnych obmedzení;
 • vandalizmus.

Požiare spôsobené podpaľačmi

Podpaľač je „osoba, ktorá zapáli akýkoľvek objekt, aby vybila svoju vnútornú úzkosť.“ Pyrománia je nepochybne zriedkavou chorobou, ktorej vzťah k vidieckym požiarom v Taliansku je veľmi zlý.

Požiare spôsobené z politických dôvodov

Vzťah medzi lesnými požiarmi a politickými motiváciami sa u nás nejaví ako spoľahlivý; oveľa menej je možné tento jav vysledovať až k teroristickému a destabilizujúcemu zámeru.

Na rozdiel od posledných dvoch vyššie spomenutých skupín sa zdá, že sociálno-ekonomické dôvody lepšie vysvetľujú činnosť podpaľačov.

Príčiny z nedbanlivosti alebo nedobrovoľnosti

Súvisí to s nerozvážnosťou, nedbanlivosťou, nedbalosťou alebo nevedomosťou mužov, ktoré nedobrovoľne spôsobujú požiare.

PRÍRODNÉ PRÍČINY

Súvisí so spúšťacím účinkom sopečných erupcií, bleskov, samovznietenia.

N.B. Uvádzané informácie boli vypracované zo správ zverejnených Štátnym lesníckym zborom


Požiare, päť príčin, pre ktoré horí Taliansko

Skončila sa najhoršia požiarna sezóna v Taliansku za posledných 30 rokov. Príčiny možno zhrnúť do piatich bodov. Všetci majú do činenia s nedostatkom pozornosti venovanou územiu a spoločnému dobru. Ale aj na organizačný systém so slabou efektivitou.

Davide Pettenella (Zdroj: lavoce.info)

Takmer na konci najhoršej sezóny za posledných 30 rokov v prípade požiarov v Taliansku, uvidíme analyzovať príčiny tohto javu sa snaží urobiť širšie hodnotenie stav lesných zdrojov. Príčiny tohto javu môžeme zoskupiť do päť kategórií, z ktorých posledné dve sa týkali všeobecných problémov EÚ odvetvie lesného hospodárstva ktoré presahujú špecifickú tému lesných požiarov.

Poveternostné podmienky

Prvou príčinou, takmer nevyhnutnou podmienkou pre vznik požiarov, sú poveternostné podmienky: suchosť, vysoké teploty, nízka vlhkosť vzduchu, silný vietor s najväčším počtom extrémne udalosti, ako sedem hodín vlny horúčav tohto leta všetky javy súvisiace s klimatické zmeny. Klimatická výnimočnosť bude čoraz viac normou, okrem iného scenáre zmeny klímy predpokladajú, že stredomorský región je viac vystavený otepľovacím javom ako iné regióny, s väčším znížením zrážok na jar a s väčšími vlnami horúčav v lete, s požiarmi teda potenciálne rýchlejšie, intenzívnejšie a veľké.

Podpaľači dobrovoľní a nie. A vzácni podpaľači

Druhá príčina súvisí s rozšírením prípadov dobrovoľné požiare alebo nezodpovedné správanie. Nejde o šírenie pyrománie, veľmi zriedkavej duševnej choroby, ale je to o škodlivé správanie z množstva predmetov: pastieri pri hľadaní bohatších a „čistejších“ pasienkov, podpaľači s pomstychtivými motívmi, sezónni lesní robotníci pri hľadaní budúcich pracovných príležitostí, poľovníci so záujmom o kontrolu a koncentráciu oblastí útočiska pre zver, zberatelia produktov v prírode. Avšak prvoradou príčinou je zavinené správanie, s ktorým je spojené neopatrnosť, nedbanlivosť, neskúsenosť a podcenenie rizika. V južnej Európe je takmer 70 percent požiarov spojených s popáleninami rastlinných zvyškov a túžbou regenerovať sa a zefektívniť pastviny.

Prevencia a vypnutie

A malá pozornosť aktívnej požiarnej prevencii je to tretia príčina. V oblasti manažmentu pôdy v Taliansku nie je nič nové: prevencii sa venuje menšia pozornosť ako obnova. Prevencia môže byť nepriama alebo priama. Pre nepriama prevencia máme na mysli postupy ako výber vhodných druhov, vykonávanie preriedenia a vyčistenia podrastu, zásahy, ktoré majú zásadný význam aj pre zvýšenie odolnosti a odolnosti lesných útvarov. Priama prevencia to znamená výstavbu a údržbu protipožiarnych pásov, redukciu horľavého materiálu, čistenie bočných pásov komunikácií a tých pod komunikačnými vedeniami.

Pri zvažovaní antitézy protipožiarnej ochrany, rozdielov z hľadiska ekonomické investície z dvoch možností: prvá sa týka hlavne i malí operátori vidieckeho sveta, druhá zahŕňa subjekty mimo odvetvia lesného hospodárstva a najmä obchodná oblasť súvisiaca s letecká flotila a ai monitorovacie systémy, odvetvia silno prepojené svojenský priemysel.

Opustený les

Posledné dve príčiny majú širší význam, ktorý ide oveľa ďalej ako v konkrétnom prípade požiarov a ovplyvňuje organizačné metódy talianskeho lesníckeho sektoru, politikou zanedbávaná (čiastočne preto, že predstavuje 0,08 percenta národnej pridanej hodnoty), a to napriek tomu, že lesné oblasti pokrývajú viac ako tretinu územia a predstavujú to, čo je definované ako najväčšia zelená infraštruktúra v krajine. Infraštruktúra, ktorá sa napriek požiarom a parazitickým útokom rozširuje po presídlení z opustená poľnohospodárska pôda. Tam prevencia nižších nákladov súvisí to s revitalizáciou ekonomiky odvetvia: les, ktorý produkuje hodnotu je to les, ktorý je bránený je to tak ťažko horí.

Celý sektor je v skutočnosti stále podmienený kultúrou, o ktorú sa jednáTaliansko na konci devätnásteho storočia keď krajina mala prísna legislatíva viazania zalesnených území a jedného špecializovaný policajný zbor pri ochrane lesných zdrojov. Jediným a najsilnejším nástrojom lesníckej politiky je v skutočnosti stále i rôzne typy obmedzení (hydrogeologické, krajinné, prírodovedné)). Za posledných 50 rokov sa plocha lesov zdvojnásobila. Potrebujeme zmena paradigmy odkaz v lesníckej politike: od „zákazu ochrany a obnovy dedičstva“ po „spravovať aktíva, tiež ho ekonomicky vylepšiť, na zníženie nákladov jej ochrany “.

Problém riadenia

A tu vstupuje do hry piaty a posledný faktor: inštitucionálna štruktúra odvetvia, hlboko upravený Madijský zákon pre reformu verejnej správy, a najmä z Legislatívny výnos 177/2016 ktorá predefinovala inštitúcie pôsobiace v lesnom hospodárstve centrálne. Ako je vysvetlené v technickom liste, ktorý je priložený k kontrola faktov na hasiace činnosti, s výnosom 177 sa rozhodlo o militarizácii Štátneho lesníckeho zboru (Cfs) začlenením väčšiny komponentov do Carabinieri.

Dekrét 177 taký mal špecifický efekt o organizácii obrany pred lesnými požiarmi v regiónoch s riadnym zákonom. Momentálne kompetencie sú rozdelené medzi regiónmi, hasičmi, civilnou ochranou a lesnou políciou, podľa poruchy hlásenej v roku 2006 dátový hárok. Reformou kompetencií vymedzených vyhláškou sa stávajú nevyhnutnými nové dohody medzi regiónmi a hasičmi ktoré by však v mnohých regiónoch mali zdediť kompetencie pri intervenciách organizačné a personálne problémy.

Riziko, že sa to bude stále zhoršovať

Nakoniec z čítania dekrétu možno predpokladať, že sa predpokladá Riaditeľstvo lesného hospodárstva Ministerstva poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinovej politiky zober si jedno funkcia adresy protipožiarne činnosti. Toto riaditeľstvo stále čaká na definitívne členenie.

Dekrétom 177 sa to teda dalo urobiť dve významné chyby v jednom rozhodnutí: prevádzkovou zodpovednosťou bola poverená organizácia (hasičský zbor), ktorá nemá logistickú štruktúru rozloženú na vidieckom území, čím strácala zručnosti v koordinácii v teréne nahromadené počas niekoľkých desaťročí protipožiarnych aktivít Čs. Zároveň sa tento proces zabezpečenia a konkrétnejšie militarizácie ústredného aparátu štátu v oblasti riadenia prírodných zdrojov akcentoval práve v čase, keď by bolo nevyhnutné mať k dispozícii správu, ktorá bude sprevádzať správu. spoločného tovaru, ktorý uprednostňuje prevenciu pred represiou, vzťahy spolupráce a splnomocnenie zúčastnených strán v oblasti bezpečnostných zásahov. Ak táto cesta, poďme sa pripraviť na oveľa viac letných ohňov.

Hotovo do budúcnosti - každý štvrtok dostanete stĺpček Mercalli a najdôležitejšie iniciatívy pre budúcnosť planéty.


Budúcnosťou zmeny podnebia sú veľké lesné požiare

Dlhodobé sucho a rekordné teploty zmenili kalifornské lesy na zápalkové škatule. A situácia sa bude iba zhoršovať

Tim Dickinson

Najnovšie články Tima Dickinsona

Poznámka autora: Tento článok bol pôvodne publikovaný v našom čísle zo septembra 2015, ale publikujeme ho znova, pretože je relevantnejší ako kedykoľvek predtým.

V máji tohto roku sa na západnom pobreží USA stalo niečo takmer nemysliteľné: les na olympijskom polostrove, jednom z najmokrejších miest na kontinente, začal horieť. Do augusta sa z toho stalo peklo. Vietor rozhorel plamene až do horského mesta Twisp vo Washingtone a „pekelná búrka“ - citujem miestneho šerifa - zabila troch lesných strážcov. Oheň sa čoskoro stal najhorším v histórii štátu, spálil vyše 300 000 akrov fresta a zničil desiatky domov.

Požiare v štátoch Oregon a Washington vo svojej zúrivosti pohltili oblasť veľkú ako ďalší štát, Delaware. Viac ako 1 000 príslušníkov Národnej gardy bolo povolaných späť do služby a armáda tiež zmobilizovala 200 mužov, aby im pomohli v boji proti ohňu. Na uhasenie plameňov z oblohy bolo použitých desať vrtuľníkov Blackhawk a štyri lietadlá C-130 Hercules. Guvernér Washingtonu Jay Inslee označil požiare za „bezprecedentnú kataklizmu“ a dokonca zorganizoval skupiny dobrovoľníkov medzi občanmi štátu, ktoré pomáhali v boji proti plameňom, zatiaľ čo ďalší hasiči pricestovali z celého sveta, dokonca aj z miest tak ďaleko ako Austrália a Nové Zéland.

Toto je súčasnosť a budúcnosť zmeny podnebia. Pokračujúce otepľovanie nášho sveta zosilňuje účinky sucha a robí z obrovských lesných požiarov niečo bežné. To sa deje na severozápade Spojených štátov, ovplyvnených takzvaným „vlhkým suchom“. Napriek takmer normálnym úrovniam zrážok priniesli nadmerne horúce zimné teploty do hôr regiónu skôr dážď ako sneh. Sneh, ktorý napadol, sa čoskoro roztopil a zanechal región suchý a pripravený horieť, keď prišli letné horúčavy.

Národné údaje sú rovnako jasné ako znepokojujúce. „Zmena podnebia predĺžila sezónu lesných požiarov, ktorá teraz trvá v priemere o 78 dní dlhšie ako v roku 1970,“ uvádza sa v správe lesnej služby zverejnenej vlani v auguste. Za posledné tri desaťročia sa oblasť spálená každý rok zdvojnásobila a vedci agentúry predpovedajú, že „sa do polovice storočia„ zdvojnásobí “.

Antropogénne príčiny sucha vedúceho k požiarom sú skutočné a dnes sú tiež merateľné. Podľa novej štúdie vedcov z Kolumbie a NASA spôsobuje globálne otepľovanie spôsobené človekom odparovanie v atmosfére, ktoré odvádza vodu z pevniny a vegetácie amerického západu. Len v Kalifornii je dnes sucho o 25% závažnejšie, ako by bolo, keby nedošlo k žiadnym účinkom zmeny podnebia. A tento vplyv zjavne nezohľadňuje hranice medzi štátmi. Ako povedal a Valiaci sa kameň vedúci autor štúdie, kolumbijský vedec Park Williams, „rovnaké účinky možno pozorovať aj na severozápade krajiny“.

Guvernér Inslee sa v prednej línii v blízkosti plameňov vlani v auguste zaviazal, že v jeho štáte bude hasiť požiare. Zároveň však požiadal Američanov, aby čelili nebezpečnejšiemu nepriateľovi, ako je samotná streľba. „Musíme zaútočiť na túto podstatu: emisie CO2,“ uviedol.

Toto je budúcnosť, ktorá nás čaká. Zhoršujúce sa sucho a rekordné teploty - minulý rok v júli bol najteplejším mesiacom na planéte Zem - zmenili lesy z Fresna na Fairbanks na západnom pobreží USA na zápalkové škatule. Len na Aljaške horelo viac ako 5 miliónov akrov, čo je číslo vyššie ako je priemer za celé Spojené štáty za posledné desaťročie. Mesiace pred skončením požiarnej sezóny zhorelo v roku 2015 podľa záznamu Národného medziagentúrneho hasičského strediska viac ako 8 miliónov akrov. „Niektoré z týchto požiarov sú v oblastiach, ktoré môžu horieť, kým nesneží,“ informovala hovorkyňa NIFC Jessica Gardetto.

Veľké zníženie emisií CO2 môže v budúcnosti obmedziť škody, tvrdí Inslee. Ale krutá realita je taká, že budúcnosť už pre nás čaká veľké požiare. Podľa novej štúdie Národného úradu pre oceán a atmosféru sa frekvencia požiarov v niektorých častiach amerického západu do polovice 21. storočia zvýši šesťnásobne. A zdroje v krajine sú už dnes na hranici svojich možností: USA sú vážne nepripravené na ďalšie požiare, a ešte menej na najhorší scenár - požiarny hurikán Katrina.

Ak chcete získať predstavu o budúcnosti, musíte sa pozrieť na sever - na Aljašku a do Arktídy, ktorú prezident Obama počas svojej letnej návštevy Anchorage nazval „frontová línia zmeny podnebia“. Rastúce teploty a topiaci sa permafrost priniesli lesné požiare na miesto, ktoré nevidí už tisícročia. „Zmena podnebia už nie je vzdialeným problémom,“ uviedol Obama. „Deje sa to tu, deje sa to teraz.“

Svet sa viac otepľuje v polárnych oblastiach a teploty na Aljaške stúpli za posledných 60 rokov dvakrát rýchlejšie ako vo zvyšku krajiny. A sezóna lesných požiarov v štáte sa v porovnaní s 50. rokmi predĺžila v priemere o viac ako mesiac (35 dní). „Môžeme zistiť vplyv zmeny podnebia na požiare,“ hovorí Glenn Juday, lesný ekológ na univerzite v Aljaške-Fairbanks, ktorý identifikuje tri ukazovatele: „oblasť, ktorá horí, závažnosť požiarov a ich frekvencia.“

Tragédia veľkých požiarov spôsobených zmenou podnebia spočíva v tom, že samotné požiare zhoršujú globálne otepľovanie tým, že do atmosféry vnášajú megatóny CO2. Platí to najmä na sever od polárneho kruhu. Za posledných 5 000 rokov bola aljašská tundra príliš studená a príliš vlhká na to, aby mohlo dôjsť k významným požiarom. Všetko sa to zmenilo v roku 2007, keď severnú oblasť štátu zasiahol veľký požiar. Oheň zhorel asi 1 000 km štvorcových. Nielenže zničil nedotknutú krajinu, ale aj odpálil bombu CO2 a spálil organickú hmotu v pôde, ktorá po stáročia ležala v nečinnosti. Tento jediný oheň uvoľnil do atmosféry toľko CO2, koľko absorboval celý ekosystém tundry od Kanady po Rusko za posledných 25 rokov. Vedci vždy považovali tundru za „najbezpečnejší sklad CO2 na svete“, hovorí Juday. "Bola to silná zamrznutá vrstva." Nikdy sme si nemysleli, že sa to zapáli. Bolo to úžasné". Najhoršie je, že plamene v tundre tenkú vrstvu pôdy, ktorá izoluje permafrost, ešte viac destabilizuje „sklad“.

Toto leto Aljaška zapálila kvôli podivne teplej zime s veľmi malým snehom. (Anchorage zaznamenal rekord: najmenej snehu za posledných 60 rokov). S príchodom jari teploty vystúpili nad priemerom o viac ako 7 stupňov. Mesto Eagle, 300 km od Fairbanks, zaznamenalo v máji 32 stupňov, čo bola teplota, ktorá bola v ten deň zaznamenaná iba v Houstone a Dallase.

Potom, keď udrel blesk, Aljaška šľahla v plameňoch. „Niekedy v lete tohto roku,“ povedal Obama, „horelo súčasne viac ako 300 požiarov.“ Požiare sa neovládali a požiar spotreboval 20 000 km 2 - druhá najhoršia požiarna sezóna v histórii. A rovnako hrozné ako požiare na Aljaške boli, podľa správy o klimatických zmenách z roku 2014 - federálnej správy z roku 2014, ktorá hodnotila riziká spojené so zmenou podnebia v regióne -, veci sa môžu len zhoršovať. Aj keď tento rok na parížskej konferencii pôjde všetko dobre, aj keď svetové vlády začnú prijímať agresívne opatrenia na zníženie emisií, aj v tomto scenári sa podľa správy počet požiarov na Aljaške do roku 2050 zdvojnásobí a do roku 2100 sa strojnásobí. .

Keď globálne teploty stúpajú, požiare pribúdajú. Menej intuitívne však je, ako nebezpečné sucho a čoraz dlhšia sezóna požiarov zasiahli americké západné pobrežie napriek takmer normálnym ročným zrážkam. Problémom nie je nedostatok vody, ale to málo z tejto vody spadne vo forme snehu.

Za typických podmienok topenie snehu na horách vytvára na jar pramene, ktoré udržujú vegetáciu vlhkú aj počas leta, ktorá môže byť veľmi horúca a suchá, a poskytuje tak ochranu pred požiarmi. Túto zimu však s teplotami 5 stupňov nad normálom a rekordným poklesom množstva snehu prúdenie prameňov vyvrcholilo už vo februári. Guvernér Inslee v marci vyhlásil v štáte Washington mimoriadnu situáciu so suchom. V júni boli snehy preč.

„Toto sucho nie je také, aké poznáme,“ uviedla v máji Maia Bellon, riaditeľka washingtonského štátneho ministerstva ekológie. A to podnietilo región k horeniu. Susan Prichardová, ekologička z Washingtonskej univerzity, uviedla, že náhle vyschnutie prameňov, a teda aj lesov, ktoré na nich závisia, vytvorilo „ideálne podmienky“ pre veľké požiare vo východnom Oregone a štáte Washington. „Urobil z nás zápalkovú škatuľu.“

Teplý vzduch vysušuje lesy, a to doslova. Nárast teplôt spôsobený človekom zvyšuje chuť atmosféry k zemskej vlhkosti. Williams, vedec z Kolumbie, žartuje, že výsledkom je vydieranie mafie, pričom atmosféra vyžaduje od zeme čoraz viac vody. Vo vlhkých rokoch to nie je problém. Ale v čase sucha to tak je a spôsobuje to veľké škody na ekosystéme. „Konečné náklady na to sú teraz také veľké, že je to viditeľné,“ hovorí Williams, „pri znižovaní dostupnosti vody pre ľudí a ekosystém.“

Joe Casola, zástupca riaditeľa skupiny pre klimatické dopady na Washingtonskej univerzite, sa pozerá do budúcnosti. Kombinácia teplej zimy, malého snehu, skorého sucha, horúceho leta a požiarov je tento rok klasikou a „dobrou ukážkou“ toho, čo podľa modelov, ktoré sme vyvinuli o dopadoch zmeny podnebia, hovorí sa čoskoro stane normálnym. „Toto sú podmienky, s ktorými sa pravdepodobne budeme musieť vyrovnať o niekoľko desaťročí.“

Podľa aktuálnych predpovedí EPA klesne aprílový sneh v pohorí Cascadia do roku 2040 o 40%. „Vyššie letné teploty, topenie skorého jari a potenciálne zníženie pôdnej vlhkosti počas leta by prispeli k zvýšeniu rizika požiarov,“ uzatvára agentúra.

Do roku 2080 sa podľa Národného hodnotenia klímy množstvo lesov, ktoré ročne vypáli na americkom západe, priemerne štvornásobne zvýši. Čo to znamená v praxi? Namiesto toho, aby sa niečo stalo každých 20 rokov, veľké požiare, ktoré dnes ničia Oregon a Washington, by sa mohli stať každé dva roky alebo dokonca každý rok.

Ak je oheň nevyhnutný, sú tu aj malé dobré správy. USA sa môžu naučiť lepšie proti tomu bojovať jednoduchými zmenami v spôsobe financovania lesnej služby. „Všetci súhlasíme s tým, že spôsob, akým riadime financovanie boja proti požiarom, nefunguje,“ uviedla v auguste aljašská senátorka Lisa Murkowski. "Nastal čas to zmeniť."

Rýchlosť, s akou dochádza ku klimatickým zmenám, je možné s prekvapením ľahko sledovať v časti rozpočtu, ktorú lesná služba v priebehu rokov vyčlenila na boj proti lesným požiarom. V roku 1995 to bolo iba 16%. V tomto roku to prvýkrát presahuje 50%. Podľa agentúry sa tieto náklady za 10 rokov zvýšia tak, aby pokryli dve tretiny rozpočtu.

Situácia sa zhoršila natoľko, že lesná služba dnes využíva peniaze, ktoré má vyčleniť na protipožiarnu prevenciu - na čistenie lesov od mŕtveho dreva a na vykonávanie malých, kontrolovaných požiarov, ktoré pomáhajú predchádzať veľkým lesným požiarom - len na úhradu vlastných. hasičov. Náklady na boj proti prebiehajúcim požiarom sú také, aby sa zabránilo realizácii projektov, ktoré by slúžili na zníženie šancí na vypuknutie nových požiarov.

Kongres vo svojej múdrosti zostavil rozpočet lesnej služby na základe jej priemerných výdavkov v priebehu 10 rokov. Je to vzorec, ktorý fungoval dobre, keď bola stabilnejšia klíma. Agentúra však teraz musí riešiť čoraz väčšie a drahšie požiare. „K šiestim najhorším obdobiam požiaru od 60. rokov došlo od roku 2000,“ uviedla agentúra vlani v auguste.

Keď je severozápad v plameňoch, Kongres niečo robí. Reformné úsilie uskutočňujú poslanci zúčastnených štátov, vrátane - ironicky - republikánskych poslancov, ktorí doteraz popierali existenciu zmeny podnebia, ako napríklad senátor Mike Enzi z Wyomingu, alebo bojovali proti zavedeniu regulácie emisií, ako napríklad kongresman Mike Simpson z Idaha.

Cieľom Simpsonovho zákona o ochrane pred katastrofami je znížiť náklady na boj proti veľkým požiarom z rozpočtu agentúry. V súčasnosti sa 30% nákladov týka 1% požiarov: podľa Simpsonovho plánu by bol boj proti veľkým požiarom financovaný z fondu morských katastrof federálnej vlády, ktorý sa používa v prípade hurikánov, tornád, zemetrasení.

Oregonský senátor Ron Wyden, demokrat, trvá na tom, že bude tlačiť na diskusiu o tejto záležitosti, keď sa tento mesiac stretne Kongres. „Mojím prvým bodom v programe,“ hovorí, je ukončenie strašného súboru faktorov, ktoré tieto požiare ešte zhoršujú: zlé financovanie hasičov, použitie preventívnych prostriedkov na boj proti spôsobeným požiarom. Obmedzené financovanie, a konečný výsledok alebo akumulácia rizík, ktoré ešte horšie požiare vypuknú “.

Pretože národ začína prehodnocovať svoj pohľad na lesné požiare - od niečoho normálneho, ako to bolo pred 50 rokmi, po mimoriadne ničivé udalosti zhoršené zmenou podnebia - je zásadné nestratiť zo zreteľa najhorší možný scenár: scenár veľké mesto obkľúčené ohňom.

USA už mali predstavu o tom, aká by to bola katastrofa: v roku 1991 požiar zasiahol kopce a kaňony nad Oaklandom, hasiči ho nedokázali skrotiť, 25 ľudí zahynulo, 150 ich bolo zranených a škody na majetku boli 1,5 dolára miliárd. V roku 2003 lesný požiar spôsobený silným vetrom v Kalifornii spálil viac ako 1 100 km 2, čo z neho urobilo najhorší požiar v histórii štátu: zasiahol predmestie San Diega a spálil 2 000 domov. V roku 2007 zasiahol oblasť veľký požiar, ktorý obyvateľov prinútil uchýliť sa na štadión Qualcomm, kde hrá miestne futbalové mužstvo.

Malou pozitívnou poznámkou je, že rekordná sezóna požiarov, ktoré tento rok zasiahli severozápad, mala obmedzené ľudské a ekonomické náklady. Ovplyvnená oblasť je riedko osídlená a oddelená od Seattlu a Portlandu veľkými horami. Ma gli effetti secondari del fuoco su queste città non devono essere sottovalutati: alla fine di agosto, il cambiamento del vento ha portato i fumi di diversi incendi a Portland, oscurando temporaneamente il cielo. La concentrazione di polveri sottili nell’aria cittadina ha raggiunto livelli pericolosi per la salute, livelli che di solito si registrano solo a Pechino.

Ma, a livello generale, gli Stati Uniti sono stati fortunati che i grnadi incendi non abbiano colpito le colline della Silicon Valley o attraversato il Colorado fino alla periferia di Denver. Il nord della California, a dirla tutta, a luglio ha evitato per poco un disastro quando un incendio causato da un bollitore difettoso ha minacciato la città di Clear Lake, a nord della famosa Napa Valley, devastando 280 kmq, superando un’autostrada e portando all’evacuazione di 13mila residenti. Ken Pimlott, direttore dell’autorità dei pompieri della California, ha detto che lo Stato deve affrontare “condizioni e comportamenti senza precedenti” degli incendi boschivi e che il peggio della stagione “deve ancora venire” nel sud della California. “Non abbiamo schivato un disastro, non possiamo ancora dirlo”.

Il governatore della California Jerry Brown di recente se l’è presa con i candidati repubblicani alla presidenza che si rifiutano di riconoscere l’esistenza del cambiamento climatico. “Una stagione degli incendi più lunga, condizioni meteo estreme e siccità prolungata non sono solo all’orizzonte”, ha scritto in una lettera aperta, “sono già qui. E sono qui per restare”.

Che sia provocato da un fulmine o da un piromane, la prossima volta il fuoco potrebbe minacciare San Jose, San Diego o Los Angeles – tutte città fondamentali per l’economia nazionale. Nel suo scenario peggiore, gli incendi boschivi causati dal riscaldamento globale sono una minaccia esistenziale. “Il clima è instabile”, ha detto Brown alla stampa ad agosto. “Se la siccità continuasse per un anno o per diversi anni, tutta la California potrebbe bruciare”.

Questo articolo è apparso originariamente su Rolling Stone US


EFFIS 2019: statistiche, cause e strategie di prevenzione degli incendi forestali in Italia

Il Joint Research Centre (JRC) ha pubblicato -nel novembre del 2020- il 20° rapporto annuale del Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi (EFFIS). Il documento fornisce informazioni sull’evoluzione del pericolo di incendio nelle Regioni europee e mediterranee, i danni causati dal fuoco e una descrizione dettagliata delle condizioni del fuoco durante la campagna 2019 nella maggior parte dei paesi che fanno parte della rete EFFIS. Questo post vuole essere una sintesi di quanto riportato nel rapporto con particolare riferimento alla situazione italiana.

Indice di pericolo e stato degli incendi nel 2019 in Italia

Per l’Italia, il Fire Weather Index (FWI) o indice del pericolo di incendio è stato leggermente inferiore alla media e corrispondente al 68% del FWI del 2007. Sia il numero di incendi che gli ettari percorsi sono stati maggiori rispetto a quelli dell’anno precedente. Nel periodo invernale, la maggiore incidenza ha interessato le Regioni settentrionali e la Toscana soprattutto a causa di: numerose giornate caratterizzate da forte vento proveniente da nord, alte temperature e scarse piogge. Le regioni più colpite sono state Lombardia, Liguria e Toscana. Nel mese di marzo, la regione più colpita è stata il Piemonte soprattutto a causa dei forti venti e della siccità prolungata che, combinati con le elevate pendenze tipiche dei rilievi alpini, hanno favorito la diffusione degli incendi e fortemente ostacolato le operazioni di estinzione. Dal mese di maggio le regioni maggiormente colpite, sia in termini di frequenza che di superficie percorsa sono state la Sicilia e la Calabria questo è stato un avvenimento importante in quanto ha significato anticipare in queste regioni la campagna estiva che fino agli anni precedenti si ripeteva in modo abbastanza regolare. A livello nazionale, le aree più colpite sono state le zone di macchia mediterranea situate sulle colline dell’Italia centro-meridionale. Si tratta di aree boscate a prevalenza di leccio e degradate soprattutto a causa di ripetuti incendi e dell’eccessivo pascolamento in aree non adatte alla selvicoltura per fini prettamente produttivi o all’agricoltura estensiva.

Cause degli incendi e punti di innesco

Il 57% degli incendi sono stati causati dall’azione umana. Le altre cause (14%) sono riconducibili per lo più alle pratiche agricole e/o forestali. Circa il 2% degli incendi sono dovuti a cause naturali. Per il restante 27% non è stato possibile individuare una causa certa. Il 41% dei punti di innesco, negli incendi boschivi, sono localizzati all’interno delle foreste. Il 14% degli incendi si innesca in aree coltivate e sottoposte al pascolo. Il 19% dei punti di innesco si trova in aree non coltivate. Il 24% degli inneschi è localizzato nelle vicinanze di reti stradali. Per il restante 2% si tratta di cause non definite e denominate come “altre cause”.

Attività di prevenzione e campagne informative

EFFIS evidenzia alcune importanti iniziative promosse e sviluppate nel 2019 sul tema della prevenzione tra cui un’iniziativa organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con SISEF: un workshop organizzato nell’ambito del progetto PREVAIL che ha visto la partecipazione di oltre 100 partecipanti tra gestori, proprietari e ricercatori di tutta Italia i risultati sono stati pubblicati all’interno di un numero speciale della rivista Sherwood Foreste e Alberi Oggi dedicato alla prevenzione degli incendi boschivi.

Cambiamento climatico

Il 2019, per l’Italia, è stato il terzo anno più caldo degli ultimi 60 anni dopo il 2018 e il 2015. La temperatura media è aumentata di 1.56°C rispetto ai valori climatici di riferimento del periodo 1961-1990. In particolare, i 3 mesi estivi hanno registrato una temperatura media maggiore di 2.88°C rispetto ai valori climatici degli stessi mesi del periodo di riferimento. Il report evidenzia inoltre e conferma il trend degli ultimi anni che hanno visto 8 degli anni più caldi dal 1961 all’ultimo decennio. Per quanto riguarda le piogge, anche se sono aumentate del 12%, con un’alternanza di mesi piovosi e mesi siccitosi, non sono mancati casi estremi come in Sicilia e Sardegna dove si sono verificati 100 giorni consecutivi senza precipitazioni significative. Marzo è stato un mese critico nelle regioni di Nord-Ovest caratterizzate da piogge inferiori del 60% rispetto alla media del periodo. I mesi di settembre e ottobre sono stati i più critici nelle regioni centrali con una diminuzione delle precipitazioni pari al 50% che, insieme alle alte temperature, rende le condizioni meteorologiche favorevoli al verificarsi di eventi significativi come i grandi incendi. A causa dei forti venti, durante l’inverno si è verificato un gran numero di incendi e vaste superfici sono state percorse dal fuoco soprattutto nelle regioni di Nord-Ovest e in Toscana.

Un aspetto interessante evidenziato nel report è che le aree agricole marginali o abbandonate sono in aumento, determinando aree più adatte al passaggio del fuoco. Per queste ragioni, gli effetti protettivi delle aree coltivate stanno diminuendo in alcuni casi, al contrario, queste aree possono diventare un veicolo di diffusione più veloce. Nel 2019 si sono verificati più di 60.600 incendi nelle zone rurali.

Strategie di adattamento e pianificazione:

Il report descrive anche la Strategia Forestale Nazionale (SFN) descrivendo le azioni specifiche rivolte non soltanto all’aumento o al miglioramento dell’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici ma anche favorire interventi di gestione forestale su larga scala per la prevenzione agli incendi boschivi e gli eventi naturali estremi. In particolare, la SFN vuole aumentare la prevenzione attraverso misure di pianificazione integrata di pratiche agro-silvo-pastorali attraverso una gestione strategica del combustibile a supporto della lotta agli incendi. Questa strategia consentirà di integrare nella gestione ordinaria delle zone rurali, le azioni rivolte alla riduzione del rischio di innesco e di propagazione riducendo la frequenza e l’intensità degli incendi, facilitando gli interventi operativi di lotta attiva. La SFN inoltre pone in risalto il ruolo strategico del coordinamento istituzionale e delle competenze regionali.

Attività di ricerca rivolte al miglioramento della gestione del fuoco

Nel report sono riportati alcuni progetti e programmi di ricerca a supporto della gestione degli incendi boschivi: 1. il progetto europeo H2020 PREVAIL che analizza l’uso dei programmi di sviluppo rurale per la prevenzione agli incendi boschivi e le buone pratiche per ottimizzare le risorse e ridurre i costi di prevenzione nei Paesi del Mediterraneo 2. il progetto Italian Tree Walker Network finanziato dal MIUR con il programma PRIN ((Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) che studia e analizza le risposte fisiologiche arboree in real time nel comprensorio del Parco Nazionale del Vesuvio 3. il progetto FORMA che ha condotto rilievi aerei con laser scanner per valutare le risorse forestali pugliesi a supporto dello sviluppo di mappe di modelli di combustibile regionali.

Il report, infine, riporta una serie riferimenti a pubblicazioni scientifiche prodotte nell’anno 2019 e per cui si rimanda al link dove poter scaricare l’intero documento.

Per concludere, il report conferma il ruolo fondamentale che i cambiamenti climatici giocano sulla frequenza e sull’intensità degli incendi, aumentati in numero e in superficie, rispetto all’anno precedente. L’Italia sta sviluppando una strategia nazionale mirata soprattutto alla prevenzione ma anche alla pianificazione integrata delle attività agro-silvo-pastorali. La ricerca, quindi, non si ferma e porta avanti una serie di attività e di progetti mirati al miglioramento delle tecniche di gestione che possano in futuro portare a una sempre maggiore consapevolezza degli eventi per riuscire a pianificare la gestione sull’ottica della prevenzione ma anche della capacità di estinzione degli incendi.


Gli incendi in numeri: cause e conseguenze di un paese che brucia

Il bosco non è solo un bosco

Prima di iniziare a percorrere il tortuoso sentiero che ci aiuterà a conoscere un po’ meglio una tra le principali minacce ai nostri ambienti naturali, è importante chiarire che per “bosco”, il nostro ordinamento e i piani applicativi che ad esso si riferiscono, intende “tutti i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea…”

Partendo da questa definizione, più di un terzo della penisola può essere considerata ricoperta di verde: ben 10.467.522 ettari, pari al 34,7% della superficie nazionale. Tra i distretti territoriali, l’Alto Adige, il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Toscana, l’Umbria, l’Abruzzo, la Calabria e la Sardegna hanno un coefficiente di boscosità sensibilmente superiore a quello nazionale. I boschi propriamente detti, invece, con una estensione stimata pari a 8.759.200 ha, coprono il 29.1% dell’intero territorio nazionale e le regioni più densamente boscate sono la Liguria e il Trentino che, con un grado di copertura percentuale rispettivamente di 62.6 e 60.5%, costituiscono gli unici ambiti amministrativi in cui il bosco copre più della metà del territorio. La maggior parte dei boschi in Italia ha avuto origine attraverso processi seminaturali (69.2%), ossia in seguito ad attività selvicolturali e la maggiore percentuale di boschi con origine naturale si evidenzia in Sicilia (36.6%), in Abruzzo (32.3%), in Valle d’Aosta (32.0%) e in Puglia (31.9%).

Il valore dei boschi

I boschi, in quanto tali, oltre alle produzioni legnose, facilmente monetizzabili, forniscono, servizi senza prezzo alla comunità (come la capacità di mitigare il clima e proteggere il terreno dalla perdita di suolo) da tutti riconosciute e usufruibili anche dai non proprietari. Tali benefici indiretti prodotti dal bosco, come unità ecosistemica, sono strettamente legati alle funzioni vitali espletate dai boschi e sono di insostituibile necessità per la vita dell’uomo, per la sua sicurezza, contro il pericolo di frane e di improvvise piene e soprattutto per mantenere l’equilibrio del pianeta.

Per tali ragioni il bosco va preservato dal diffuso disboscamento. I terreni strappati alla foresta equatoriale e divenuti poi aridi o desertici sono aumentati in questo secolo del 140%, passando da 12 milioni a 28 milioni di chilometri quadrati. Il ritmo degli abbattimenti è aumentato nel tempo ad una velocità di 30 ettari al minuto, il che vuol dire la distruzione di 160.000 chilometri quadrati l’anno. Secondo stime recenti, negli ultimi 100 anni nel mondo sono stati distrutti oltre 22 milioni di chilometri quadrati di foresta, quasi il 40% dell’intero patrimonio verde. In Europa restano circa 140 milioni di ettari di boschi.

Principali cause di danneggiamento dei boschi: gli incendi

Una parte considerevole dei danni alle formazioni boschive è oggi riconducibile ad andamenti climatici insoliti come gelate tardive, estati estremamente secche o grandinate violente. Il “fattore clima” ha acquisito sempre maggiore importanza negli ultimi tempi per l’aumentata frequenza di questi eventi.

Nonostante i cambiamenti climatici contribuiscano a indebolire i sistemi boschivi, quasi il 70% dei boschi italiani non presenta danni da patologie evidenti, segno che gli agenti patogeni o la pressione della selvaggina, generalmente considerati fattori di rischio, hanno ancora un’influenza moderata sulla salute degli alberi.

Capitolo a parte va dedicato agli incendi che nel nostro paese, anche a causa di condizioni climatiche sempre più estreme e dell’incuria delle persone, mandano letteralmente in fumo ogni anno centinaia di ettari di terreno boscato.

Gli incendi non sono tutti uguali

Il fuoco può interessare tutti gli strati del bosco, o solo uno di essi. In base allo strato interessato si distinguono diversi tipi di incendio.

Gli incendi sotterranei si propagano consumando il materiale organico presente nella lettiera. Dal punto di vista ecologico possono avere conseguenze estremamente gravi, perché in grado di danneggiare l’apparato radicale delle piante. Spesso non è visibile la fiamma ma è solo il fumo a testimoniare la presenza di un incendio. Sono necessari diversi giorni per assicurarsi che non vi siano nuovi focolai di contro la velocità di propagazione è bassa con una media di 7 cm/h.

Gli incendi radenti bruciano la lettiera, i cespugli, l’erba i prati e i pascoli (generalmente al di sotto dei due metri di altezza). Spesso un incendio boschivo inizia con questa forma. A seconda della tipologia e quantità di combustibile a disposizione gli incendi radenti possono variare molto in intensità e velocità a grandi linee si può affermare che un incendio radente di lettiera si propaga più lentamente e con minore intensità rispetto ad un incendio di strato erbaceo o arbustivo. In presenza di questo ultimo l’attenzione deve essere massima perché potrebbe facilmente evolvere in un incendio di chioma.

In questo caso il fuoco interessa lo strato superiore del bosco. Gli incendi di chioma possono essere passivi, attivi ed indipendenti. Negli incendi di chioma passivi, l’incendio si alimenta da quello radente sottostante e avanza come unico fronte negli incendi di chioma attivi e indipendenti, invece, l’energia necessaria ad alimentare la fiamma viene dalla combustione delle chiome stesse ed è caratterizzato da un’elevata velocità di propagazione e da un’altezza significativa delle fiamme. Sono questi gli incendi più preoccupanti perché capaci di saltare anche barriere naturali e distruggere aree estese in pochissimo tempo.

Gli incendi in Italia

Solo nell’ultimo decennio si sono osservati in Italia circa 7200 incendi all’anno, con una superficie di 80.000 ettari.

Dal 1970 al 2009 gli incendi forestali hanno presentato un andamento variabile con anni di forte incremento, sia nel numero che nella superficie interessata, e anni caratterizzati da un contenimento degli incendi. Il decennio più critico è stato quello degli anni Ottanta, quando si è registrato il numero di incendi più elevato in un anno (18.664 nel 1985), la maggiore superficie forestale percorsa dal fuoco (229.850 ettari nel 1981) e la maggiore superficie forestale media per incendio (26,7 ettari nel 1983). Per la superficie boscata in senso stretto il decennio più critico è stato il 1990-99, con il picco di 116.378 ettari incendiati nel 1993.

Nell’ultimo decennio si è verificata una riduzione sia nel numero di incendi che nella superficie interessata: nel periodo 2000-2009, infatti, la superficie boscata incendiata è stata pari a quasi 40.000 ettari l’anno, contro i 50.000 ettari degli anni Settanta, i 53.000 ettari degli anni Ottanta, i 55.000 ettari degli anni Novanta. La superficie forestale incendiata mostra, nel complesso, un andamento simile: la dimensione media della superficie forestale interessata da incendi tende a ridursi progressivamente nel tempo, passando da 13,5 ha per incendio negli anni Settanta a 11,6 ha nell’ultimo decennio. A causa delle anomale condizioni climatiche gli anni 2003 e 2007 sono caratterizzati da un numero di roghi al di sopra della media. Infine, nel 2007 gli incendi hanno assunto vaste proporzioni raggiungendo una media di oltre 21 ha a incendio.

Confrontando il numero di incendi con la quantità di precipitazioni e la temperatura la correlazione non è tale da giustificare le evidenti differenze nel numero d incendi riscontrate di anno in anno. Tutto ciò non fa altro che avvalorare l’ipotesi che, sulla probabilità che un incendio avvenga e sull’estensione della superficie incendiata, influiscano numerosi altri fattori, principalmente quelli di origine antropica. Nella maggioranza dei casi, infatti, gli incendi sono causati da incuria, semplicemente gettando una cicca di sigaretta accesa su un prato o, ancor peggio, sono appiccati volontariamente.

Gli incendi in Europa

In ambito europeo il più importante strumento per la conoscenza degli incendi boschivi è rappresentato dall’EFFIS, il sistema di informazione europeo sugli incendi boschivi. Il sistema EFFIS consiste di un’infrastruttura scientifica e tecnica gestita su di una piattaforma informatica, che si avvale anche della consulenza di una rete di esperti nazionali sugli incendi boschivi che si incontrano regolarmente con i servizi della Commissione europea.

Nel 2009 gli incendi registrati nei 5 Paesi mediterranei dell’Unione europea hanno percorso un’area totale di 323.896 ettari che, pur rappresentando quasi il doppio rispetto alla superficie bruciata nel 2008, risulta tuttavia al di sotto della media degli ultimi 30 anni. Anche il numero di incendi globalmente registrato nel 2009, pari a 52.795, è leggermente inferiore alla media degli ultimi due decenni.

Dal momento che l’area di ogni Paese, sia totale che boscata, è molto differente, e che considerevolmente diversa risulta anche l’area esposta a rischio di incendio, un paragone diretto ed assoluto tra tali Paesi non può essere effettuato.

Chi difende i nostri boschi dagli incendi?

La “legge quadro in materia di incendi boschivi”(L.353/2000) individua nelle regioni l’organismo responsabile di tutte le attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi attraverso l’attuazione di un piano operativo mentre, lo Stato, ha il compito di organizzare tali attività.

In particolare, al DPC (Dipartimento della Protezione Civile), attraverso il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato), è affidato il coordinamento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello Stato resi disponibili dal Corpo Forestale dello Stato, dall’Aeronautica Militare, dall’Esercito, dai Vigili del Fuoco e dalla Marina Militare.

Alle regioni compete l’attivazione delle sale operative per consentire la cooperazione dei diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi e, nel caso, all’intervento della protezione civile.

Ogni regione attiva, quindi un programma che ha l’unico compito di ridurre ogni anno le superfici percorse da fuoco. Perché ciò sia possibile sono definiti accordi specifici con il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, nonché con le associazioni di volontariato.

L’attività di previsione consiste nell’individuare le aree ed i periodi a maggior rischio di incendio boschivo sono effettuate dal Dipartimento di Protezione Civile e dalle regioni attraverso i centri funzionali. Le attività di previsione vengono messe in campo dal DPC e dalle regioni attraverso la rete dei centri funzionali. Il CFC (Centro Funzionale Centrale) e il Servizio Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia emettono giornalmente un bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, individuando tre livelli di pericolosità (bassa – media – alta).

L’attività di prevenzione è necessaria, invece, per ridurre le cause ed il potenziale innesco di un incendio. Le azioni possono essere preventive, destinate al bosco, come la manutenzione, la pulizia e la rimozione della necromassa, oppure destinate all’uomo. Visto che la maggioranza degli eventi è causata da un cattivo comportamento umano, l’azione preventiva deve riguardare sia il controllo delle attività umane in prossimità di una formazione boschiva, sia una comunicazione capillare per informare, sensibilizzare e educare i cittadini ad osservare il giusto comportamento.

Quando la prevenzione non basta: la lotta attiva agli incendi boschivi (AIB)

Quando parliamo di lotta attiva ci riferiamo a tutti quegli interventi da compiere quando un incendio è in atto. L’Organizzazione AIB delle varie regioni coinvolge diverse strutture locali e prevede la collaborazione ed il supporto di organismi statali. Le Regioni organizzano l’attività antincendio attraverso il piano regionale ed assicurano il coordinamento delle proprie strutture con quelle statali attraverso le SOUP (Sale Operative Unificate Permanenti).

Un’altra struttura di coordinamento che opera contemporaneamente alle SOUP è il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato), gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, che garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, sia in ambito nazionale che internazionale.

Le componenti terrestri sono invece quelle strutture che provvedono alla vigilanza ed al controllo del territorio, all’avvistamento e alla repressione. Sono principalmente costituite da operai forestali degli Enti competenti, da operai dei Comuni, dagli operatori delle associazioni di volontariato convenzionate.

Durante la stagione ad alto rischio di incendio (15 giugno-15 settembre) vengono organizzati sul territorio servizi di avvistamento attraverso pattugliamento, vedette poste su torrette o punti panoramici e sistemi di telecontrollo. Le eventuali segnalazioni, in caso di avvistamento di fumo, vengono fatte direttamente alla squadra operativa che provvederà poi ad allertare le strutture preposte alla verifica ed allo spegnimento.

In caso di incendio le prime ad intervenire sono le squadre di terra AIB coordinate dalle Regioni e composte da personale regionale. Oppure, sulla base di specifici accordi di programma indicati nei piani regionali, da personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia dello Stato e dai volontari antincendio boschivo.

La legge italiana a tutela dei boschi dagli incendi

La norma riguardante gli incendi è articolata su un livello penale e uno amministrativo e, oltre alla già citata legge quadro in materia di incendi boschivi, testi di riferimento sono anche il codice penale, la legge forestale del 1923, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente.

Con l’entrata in vigore della prima, però, si è stati testimoni di una svolta fondamentale sul fronte della repressione degli incendi boschivi. Per la prima volta nel testo si dà la definizione di incendio boschivo come (art. 2): “fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.”.

Tra i nuovi divieti e le prescrizioni introdotte si segnalano quelle contenute nell’art. 10 che prevede che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno 15 anni sono vietati inoltre per 5 anni sugli stessi soprassuoli le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale o ancora, sono vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone percorse dal fuoco, anche l’esercizio delle attività pastorizie e venatorie.

Viene inoltre vietata, nei periodi a rischio, ogni azione che potrebbe anche solo potenzialmente provocare l’innesco di un incendio. Le sanzioni per chi trasgredisce alle indicazioni riportate nella legge quadro sono raddoppiate se l’autore dell’illecito appartenga al CNVVF, al CFS, alle FFAA, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale, al Servizio regionale di protezione civile, ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di antincendi boschivi.

Il reato di incendio boschivo, considerato delitto contro l’incolumità pubblica, viene enunciato nell’art. 423 bis del codice penale. Ai sensi dell’art. 423 bis c.p., chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio boschivo è invece cagionato per colpa, la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusione da 6 a 15 anni se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Il reato è doloso quando è preveduto e voluto dall’autore come conseguenza della propria azione od omissione. Esempio classico è il caso di chi, intenzionalmente, accende dei fuochi in un’area boschiva utilizzando taniche di benzina e fiammiferi. Il reato è invece colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia come nel caso del mozzicone di sigaretta accesa e gettato nel bosco o del proprietario di un fondo che deposita materiale infiammabile senza protezione nelle vicinanze di un bosco.

Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) contenute nella Legge forestale riguardano, invece, la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi. In particolare, vietano di accendere fuochi all’aperto nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri anche il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) – R.D. n. 773/193 si occupa di incendi boschivi. In particolare, l’art. 59 vieta di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad una distanza inferiore a quella in essi determinata. In caso di incendio boschivo si applicano anche le disposizioni contenute nell’art. 18 della legge n. 349/1986 di Istituzione del Ministero dell’Ambiente in particolare, nella sezione delle norme in materia di danno ambientale , è contemplato un risarcimento del danno, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al suolo.

Attività investigativa del CFS sugli incendi boschivi

Il Corpo forestale dello Stato, a seguito della legge 21 novembre 2000, n. 353ha dato impulso all’organizzazione, centrale e dei Comandi territoriali, in tema di attività di prevenzione e repressione dei crimini incendiari. Il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (NIAB) svolge funzione di coordinamento ed indirizzo delle attività info-investigative e di analisi in tema di incendi boschivi e fornisce supporto operativo, investigativo e logistico agli Uffici territoriali del Corpo forestale dello Stato.

Complessivamente le attività contro i crimini di incendio boschivo effettuate dai Comandi territoriali del Corpo forestale dello Stato, hanno consentito di segnalare all’Autorità Giudiziaria, nell’anno 2010, 253 persone, di cui 219 per incendi colposi e 34 per incendi dolosi. Di queste ultime, 9 sono state tratte in arresto in flagranza di reato o sottoposte a misure di custodia cautelare.

Identikit di un incendiario

Relativamente agli incendi dolosi si è proceduto ad un’analisi degli arresti e delle custodie cautelari eseguiti, effettuati nel periodo 2000–2010 ed è emerso che più del 37% degli arresti sono legati ad attività illecite collegate a finalità agricole e di pastorizia. Poco meno del 30% dei fermati soffre di un disturbo o disagio personale con impulsi distruttivi (classici esempi di “piromania”) e un preoccupante 9% appartiene ai corpi addetti alle attività di spegnimento per l’ottenimento di vantaggi diretti o per accrescere il proprio ruolo.

Purtroppo non sono nuovi per la cronaca casi di vigili del fuoco ausiliari che, per accrescere il numero delle ore di servizio, e quindi la relativa retribuzione, non esitano ad appiccare volontariamente degli incendi.

L’attività dolosa di coloro che la natura dovrebbero proteggerla avviene proprio nella fase più critica in cui le condizioni di estrema aridità permettono una rapida e devastante dispersione delle fiamme.

Bibliografia:

 • Legge 21 Novembre del 200, n. 353. “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.
 • AA.VV., 2010. Incendi boschivi. Corpo Forestale dello Stato, 120 pg.
 • AA.VV., 2008. Programma quadro per il settore forestale, 130 pg.
 • Abbate C., Salvati L., 2010. Pressione degli incendi sull’ambiente. Istituto nazionale di statistica, 6 pg.
 • Cerefolini A., 2005. Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi. Silvae,I-1, pg. 280-297.
 • Corrado G.,2005. La proprietà forestale. Silvae,I-3, pg. 175-205.

Related posts:

About The Author

Barbara Dalla Bona

Sono nata nel Gennaio del 1981, nel cuore della fredda pianura pontina, con sangue veneto e occhi siciliani. Da bambina Latina e' tutto il mio mondo, da esplorare e conquistare con una bici e un po' di fantasia ma, nell'adolescenza, la provincia si fa stretta. Inizio a viaggiare e mi conquista una Londra dinamica e multiculturale. All'universita' mi trasferisco a Roma frequento la facolta' di Scienze Naturali e rimango affascinata, piu' di quanto non lo fossi gia', dalla magia nascosta in ogni fenomeno naturale. La mia voglia di conoscere il mondo, pero', e' irrefrenabile. Viaggio per Africa, India e America centrale finche' non decido di frequentare un anno accademico a Valencia, in Spagna. Dopo la mia laurea collaboro con il Centro di Ricerca Interuniversitario sulla Biodiversita' nel frattempo vinco una borsa di studio post lauream per svolgere un progetto di ricerca sull'ecologia delle specie vegetali esotiche in una prestigiosa universita' californiana. E' li' che, per la prima volta, sento la nostalgia della mia pianura con i suoi laghi e le sue spiagge. Al ritorno da quella esperienza fantastica mi butto a capofitto in un progetto di educazione e interpretazione ambientale nel territorio del Parco Nazionale del Circeo progetto in corso ed evoluzione gia' da un paio d'anni ma che da quel momento diventa la mia attivita' principale. La voglia di conoscere il mondo e il piacere di comunicarlo sono le due forze che alternativamente o spesso in congiunzione determinano ancora la rotta della mia vita.


Monte Pisano pronto alla rinascita con la “Comunità del bosco”

Nuova vita dopo l’incendio del 2018 che ha devastato gran parte del Monte Pisano, ecco il racconto degli interventi di salvaguardia, gli studi dell’Università e la nascita della realtà.


Le Cause degli Incendi Boschivi Mediterranei

Pubblichiamo questa interessante analisi elaborata da Serena Giacomin e pubblicata sulla sua Pagina Facebook, consultabile direttamente dal link in calce.

Mettiamo subito in chiaro una cosa: il 95% degli incendi che hanno luogo in area mediterranea sono causati dall’uomo e oltre la metà sono di natura dolosa. Detto questo, i fattori di base che influenzano il comportamento degli incendi boschivi sono i combustibili vegetali, le condizioni meteorologiche e le caratteristiche geomorfologiche del territorio.

Combustibili Vegetali

Per quanto riguarda i combustibili vegetali l’ingrediente più importante per la loro combustione è il contenuto di acqua, determinato dalle precipitazioni, dal vento, dalla temperatura e dall’umidità atmosferica. Quando questo valore è maggiore del 25% circa, l’accensione dell’incendio è resa possibile solo con un consistente contributo esterno di calore.

Le Precipitazioni

Riguardo alle precipitazioni il valore che interessa non è tanto la quantità, ma la loro distribuzione nel tempo infatti e nei periodi di prolungata siccità si generano le condizioni ideali per l’innesco di un incendio.

Il Vento

Il vento ricopre un ruolo fondamentale perché è in grado di trasportare grandi quantità d’aria per la combustione, essicca i combustibili vegetali ottimizzando l’evaporazione, sparge i tizzoni anche a grande distanza e soprattutto determina la direzione, la forma e la velocità di propagazione delle fiamme.

Temperature e Umidità

Anche le elevate temperature essiccano i corpi vegetali e li riscaldano, facilitando cosi il raggiungimento della temperatura di accensione. L’umidità atmosferica agisce direttamente sul contenuto d’acqua dei combustibili, principalmente di quelli morti.

Analizzando gli aspetti del territorio, influisce la quota per la diversa vegetazione, per la differenza di temperatura e di precipitazioni. In genere la predisposizione al verificarsi di incendi boschivi diminuisce con l’aumentare della quota, soprattutto in quelle zone in cui nevica durante l’inverno.

La pendenza di un versante determina il formarsi di un angolo tra la superficie e i raggi del sole. Tanto più questo angolo sarà prossimo ai 90° (angolo retto), tanto maggiore sarà l’effetto dei raggi solari sul suolo. Tale angolo varia anche con la latitudine, la stagione e l’ora del giorno.

Anche l’esposizione influisce: il versante si scalderà maggiormente quanto più numerose saranno le ore di esposizione al sole esso sarà tanto meno umido quanto più sarà esposto ai venti ed alle brezze. Anche la vegetazione cambia: si troveranno specie più verdi e quindi meno combustibili sui versanti con minor esposizione solare, piuttosto che nei versanti con maggiore esposizione.

Infine, quanto incidono i cambiamenti climatici su questi fenomeni?

Puntiamo l’attenzione sull’aumento delle ondate di calore, siccità, stress idrici prolungati per assenza di precipitazioni (pioggia e neve): questo significa che aumenterà il numero delle giornate in cui la vegetazione, a causa di ondate di calore e stress idrico dovuto a diminuzione di precipitazioni, sarà in condizioni tali da favorire gli incendi. In sostanza la tendenza seguita a causa del cambiamento climatico ci anticipa un futuro in cui la stagione degli incendi sarà prolungata.

Futuro difficile non solo per effetto dei cambiamenti climatici, ma anche per i cambiamenti di uso di suolo, come l’abbandono delle campagne e l’espansione delle aree urbane, per cui la stagione degli incendi è destinata a diventare ancora più scottante.


Video: požiar Trnava


Predchádzajúci Článok

Uzbekistan - Príbeh mojej cesty do Uzbekistanu

Nasledujúci Článok

X Cremneria 'Expatriata'